อัลบั้มภาพ "โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) "
           องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ดำเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน