อัลบั้มภาพ "โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้จัดทำโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล และสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วให้แก่ประชาชนระยะยาว นำโดย นายจักรา วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และประกอบด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน