อัลบั้มภาพ "โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมะลวน"
          โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมะลวน