อัลบั้มภาพ "ต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 นายสมพาศ นิลพันธ์ และคณะตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธาน"
           ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 นายสมพาศ นิลพันธ์ และคณะตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบประมาณจังหวัด) โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติจากทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)


[ 1 ][ 2 ]  >  >>