อัลบั้มภาพ "การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559"
          องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย 5 วาระ ได้แก่ ระเบียบวารที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ระเบียบวารที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 3.1 ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 3.3 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


[ 1 ][ 2 ]  >  >>