อัลบั้มภาพ "พิธีเปิดโรงเรียน อสม.เมืองคนดี รพ.สต.มะลวน"
           วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายกองค์ากรบริหารส่วนตำบลมะลวนเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน อสม.เมืองคนดี รพ.สต.มะลวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นโรงเรียนสำหรับอาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้านในพื้นที่ รพ.สต.มะลวน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.รพ.สต.มะลวน ในด้าน ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคร และคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความสามารถในการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนำสุขภาพครอบครัว แกนนำชุมชนในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเป็นผู้นำด้านสุขภาพต่อไป