Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแฟบ – ปศุสัตว์
   
 
   

         ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้มีโครงการ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแฟบ -ปศุสัตว์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพลอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         กรณีจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแฟบ -ปศุสัตว์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพลอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ องค์การบริการส่วนตำบลมะลวน เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างโดยตรง กับ หจก.ช.สาธิตการก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2561