Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรอกเอื้อง หมู่ที่ ๕
   
 
   

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้มีโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรอกเอื้อง หมู่ที่ ๕ บ้านต้นปาบ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          กรณีจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรอกเอื้อง หมู่ที่ ๕ บ้านต้นปาบ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ องค์การบริการส่วนตำบลมะลวน ได้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างโดยตรง กับ หจก.ปานัฐชาก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2561