Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังวัดห้วยกรวด - ปศุสัตว์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยกรวด
   
 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังวัดห้วยกรวด - ปศุสัตว์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยกรวด

 

       กรณีจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหลังวัดห้วยกรวด - ปศุสัตว์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยกรวด ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ องค์การบริการส่วนตำบลมะลวน ได้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง กับ หจก.จักรกลก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท

(สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2561