Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมไผ่ - บ้านดอนนอก
   
 
   

       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานัฐชาก่อสร้าง ให้ดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมไผ่ - บ้านดอนนอก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแฝก ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 26/๒๕๖1 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 วงเงิน ๒๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

       บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นไปด้วยความโปร่งใส เรียบร้อยถูกต้องและเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจงานจ้างครั้งนี้

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2561