Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายไผ่ใหญ่ - ดอนใหญ่ หมู่ที่ ๓
   
 
   

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. สาธิตการก่อสร้าง ให้ดำเนินการโครงการปรับปรุง

ถนนสายไผ่ใหญ่ - ดอนใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแฝก ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 31/๒๕๖1 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 วงเงิน ๒๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาท

ถ้วน) นั้น

    บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างฯแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้กำหนดวัน เวลาการตรวจงานจ้างก่อสร้าง

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นไปด้วยความโปร่งใส

เรียบร้อยถูกต้องและเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจงานจ้างครั้งนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖1

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2561