Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
    อาชีพ
          ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    เช่น   ทำนา   ทำสวนยางพารา   สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้   เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ