Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางสังคม
 
 
   

การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองสินทอง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกรวด
- โรงเรียนอนุบาลสังกัดกองบิน7 1 แห่ง
- โรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง

- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
1 โรงเรียนวัดห้วยกรวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
2 โรงเรียนบ้านชุมแสง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
3 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่
1 โรงเรียนวัดห้วยกรวด (ขยายโอกาส)
2 โรงเรียนพันธศึกษา

     
    สถาบันและองค์การศาสนา

- วัด   4 แห่ง

 
สาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐ (กองบิน 7) 1 แห่ง
- คลินิก     4 แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล หมู่บ้าน 2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   2 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- หน่วยบริการประชาชน   1 แห่ง
- ที่พักสายตรวจ    1  แห่ง