Username :
Password :
 
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
   

การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมติดต่อภายตำบลและหมู่บ้าน มีถนนประเภทต่าง ๆ ดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดิน
1. ทางหลวงแผ่นดิน สาย 41 พุนพิน–เวียงสระ
2. ทางหลวงแผ่นดิน สาย 401
3. ทางหลวงแผ่นดิน สาย 4113
- ถนนลาดยาง 4 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 สาย
- ถนนหินคลุก 15 สาย
- ถนนลูกรัง 12 สาย
- ถนนดิน 9 สาย

การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

การไฟฟ้า
ราษฎรมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกบ้านในตำบลภาพโดยรวมราษฎรมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 95 %

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ , ลำห้วย 7 สาย
- บึง , หนอง และอื่น ๆ 2 แห่ง
- คลอง 2 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย 2 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 17 แห่ง
- บ่อโยก 11 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- ป่าชุมชนบ้านพรุค้อ หมู่ที่ 8
- ป่าอนุรักษ์บ้านคลองสินทอง หมู่ที 8
- พื้นป่าเขาดิน หมู่ที่ 8

มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 3 รุ่น 400 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น 400 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 1 รุ่น 120 คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 รุ่น 105 คน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

(1) การรวมกลุ่มของประชาชน
จำนวนกลุ่มทุกประเภท 8 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ 6 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม
- กลุ่มอื่น ๆ 1 กลุ่ม