Username :
Password :
 
 
 
สำนักปลัด
 
นายธรา ประชุมรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรพิมล จุ่งพิวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรวรรณ พลภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางทิพวรรณ นิพิฐสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเบญจมาศ เกี้ยวทัพ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเรวัฒน์ ทองยวน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายทเนตร์ นกนุช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุภาภรณ์ พึ่งชาติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสุภาภรณ์ พรหมวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญรอง ปัญญากุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวนิตยา กลับแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายอำนาจ กล่อมทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางชูศรี ทองจันทร์
นักการภารโรง
นางสาวเนรมิต อินประภักตร์
คนงานทั่วไป
นายสุภักดี สวัสดิกุล
ยาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง
นางพรทิภา มหาโสม
ครู คศ.1
(ว่าง)
ครู
นางสาวระวีวรรณ พลวรรณ์
ครู คศ.1
นางสาวอุทุมพร อรรถรบดินกุล
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวพัชรี ขำนวล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางดวงพร สิงหพล
ผู้ดูแลเด็ก
นางจีรนันท์ ทองปลอด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชริยาภรณ์ ขมัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางเพ็ญประภา ภิญญาคง
นักการภารโรง
นางสาวรสสุคนธ์ ภิรมย์
นักการภารโรง