Username :
Password :
 
 
 
กองช่าง
 
นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจารึก โรยทองคำ
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
ช่างไฟฟ้า
นายนรายุทธ สุขช่วยชู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ช่างเขียนแบบ
นายสายัณห์ อินทร์โรย
พนักงานขับรถยนต์
นายวันชัย แสงจำนงค์
พนักงานขับรถขยะ
นายพิเชษฐ์ รักขาว
คนงานทั่วไป
นายเจริญ กลิ่นหอม
คนงานประจำรถขยะ
นายประดาทอง สร้างทองคำ
คนงานประจำรถขยะ
นายไพรินทร์ สุขพิทักษ์
คนงานประจำรถขยะ