Username :
Password :
 
 
 
นโยบายการบริหารงาน
 
   

นโยบายการพัฒนา  6  ด้านดังนี้

     
    1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     
    1.1 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงถึงกันทุกหมู่บ้าน
1.2 ประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรและงบประมาณ ในการบุกเบิกเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
1.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารและจัดการน้ำภายในหมู่บ้าน
1.4 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณที่เป็นชุมชนและจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ รวมถึงขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า
1.5 ประสานการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์สาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
     
     
    2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     
    2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 สนับสนุน และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาค่าครองชีพ
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีและเพิ่มขึ้น
2.4 จัดฝึกอบรม จัดส่งเยาวชนตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือแหล่งความรู้อื่น เพื่อเพิ่มมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้เพียงพอสำหรับการครองชีพ
     
     
    3. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     
    3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
3.2 สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
3.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอและทั่วถึง
3.4 จัดทำอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก
3.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนรวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี
3.6 จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพและมาตรฐานทุกประเภทกีฬาให้แก่ หมู่บ้านรวมถึงสถานที่สำหรับออกำลังกาย
3.7 ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ขาดคนดูแล ผู้พิการ เด็กที่ขาดผู้อุปการะ
3.8 ต้องได้รับการช่วยเหลือ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3.9 อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของทุกหมู่บ้านให้ ดำรงอยู่
3.10 ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันโรคระบาดและ โรคติดต่ออันตราย จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพ
3.11 จัดให้มีระบบการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และสร้างความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในตำบลมะลวน
3.12 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตำบลมะลวน
     
   
    4. นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  
     
    4.1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบลมะลวน ให้มีความสวยงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว
     
    5. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
    5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มีความน่าอยู่
5.3 รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยตนเองให้ถูกต้อง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน
     
     
    6. นโยบายด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี
     
    6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
6.3 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม พึงพอใจสูงสุดในการมารับบริการ
6.4 จัดโครงการ อบต. พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของของประชาชน
6.5 จัดให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
6.6 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้
6.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาคมหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทุกขั้นตอน