Username :
Password :
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
   

วิสัยทัศน์

" การคมนาคมสะดวก สาธารณูปการพรั่งพร้อม เศรษฐกิจฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "

พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึง
3. จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามแหล่งชุมชน
4. จัดให้มีการบำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. จัดให้มีการบำรุงส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. การคมนาคมมีความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง
2. ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
3. มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ
4. ประชาชนมีอาชีพรายได้พอเพียง และมีคุณภาพชีวิติที่ดี
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
6. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม